08 ZERBITZUAK ESKAINI EDO UDAL IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

08 ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

 

I. XEDAPEN OROKORRAK

I. DISPOSICIONES GENERALES

1.artikulua

Artículo 1.

Eranskineko tarifetan zehazten diren jarduerak burutu edo zerbi¬tzuak eskaintzeagatiko prezio publikoak ezarri eta ordainaraziko dira, Ordenantza honetako arauei jarraituz, haiek hauen barne direlarik.
Se establecen y exigen precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades especificados en las tarifas del Anexo, y según las normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.

2. artikulua

Artículo 2.

Ordenantza udalerri guztian ezarriko da.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

3. artikulua

Artículo 3.

Ordenantza honetan araututako prezio publikoak, zerbitzu edo jardueren onuradunek ordainduko dituzte
Los precios públicos regulados en esta Ordenanza se satisfarán por quienes se beneficien de los servicios o actividades.

4. artikulua

Artículo 4.

Ordenantza honetan arauturiko prezio publikoengatiko tarifak, Eranskinean datozenak dira.
Las tarifas por precios públicos regulados en esta Ordenanza, son las que se contienen en el Anexo.

5. artikulua

Artículo 5.

Ordainarazi daitezkeen diru-kopuruak, eskatu edota buruturiko zerbitzu edo jarduera bakoitzeko pagatuko dira eta dagokien epigrafeetan bakoitzarentzat adierazitako kopuruak ezingo dira murriztu.
Las cantidades exigibles se satisfarán por cada servicio o actividad solicitados o realizados y serán irreducibles en las cuantías señaladas en los respectivos epígrafes. 

6. artikulua

Artículo 6.

Ordenantza honetan adierazten diren zerbitzuak eskaintzeko edo udal jarduerak burutzeko, aldez aurretik eskatu beharko zaio Udal Administrazioari horiek eskaini edo burutzeko baimena. Zerbitzu edo jarduera horiek, nolanahi ere, Ordenantza honetan arauturiko prezio publikoak ordaintzen badira hartuko dira emandakotzat, eta hauen epea luzatu ondoren prezio publikoa ordaintzen ez bada, zerbitzua eskaintzeko edo jarduera burutzeko aukera galaraziko da automatikoki. 
Para la prestación de los servicios o realización de actividades municipales a que se refiere esta Ordenanza, se deberá solicitar previamente a la Administración Municipal la prestación o realización de los mismos. Dichos servicios o actividades se entenderán otorgados, en todo caso, condicionados al pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza y una vez prorrogados, la falta de pago del precio público determinará de forma automática la no prestación del servicio o realización de la actividad.

7. artikulua

Artículo 7.

Ordenantza honetan arauturiko prezio publikoak ordaindu beharra, zerbitzua eskaintzen edo jarduera burutzen hasten denean sortzen da. Hala ere, zerbitzuen eskaintzea edo jardueren burutzea dagoeneko onetsi eta luzatu bada, zerga ordaindu beharra, dagokien tarifetan adierazitako denboraldi natural bakoitzaren aurreneko egunean sortzen da.
La obligación de pagar los precios públicos regulados en esta Ordenanza nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad. No obstante, tratándose de prestación de servicios o realización de actividades ya concedidas y prorrogadas, la obligación de pago nace el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en las tarifas respectivas.

8. artikulua

Artículo 8.

Prezio publikoa honela ordainduko da
El pago del precio público se realizará:

a) Zerbitzu eskaintza edo jarduera-burutzapenen kasuan, udal kutxetan zuzenean gordailu bat sartuz, zerbitzua eskaini edo jarduera burutu aurretik, adierazitako gutxieneko kopuruz. 

 

a) Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades, mediante un depósito por ingreso directo en las arcas municipales, con carácter previo a la prestación del servicio o a la realización de la actividad y por la cuantía mínima señalada.

b) Beren izaeragatik aldez aurreko gordailua jartzeko aukera ematen ez duten zerbitzu-eskaintza edo jarduera-burutzapenen kasuan, Administrazioak dagokion faktura aurkezten duenean.
 

b) Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades en que por su naturaleza, no sea posible el depósito previo, en el momento en que la Administración presente la correspondiente factura.

c) Urtez urteko zerbitzu-eskaintze edo jarduera-burutzapenen kasuan, horiek prezio publikoen matrikuletan sartu ondoren, urte naturalen arabera.
 

c) Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades de carácter anual, una vez incluidos en las matrículas de precios públicos, por años naturales.

9. artikulua

Artículo 9.

Prezio publikoa ordaindu beharrarekin zer ikusirik ez duten arrazoiengatik jarduera burutzen ez denean, dagokion zenbatekoa itzuliko da.
Cuando por causas no imputables al obligado pago del precio público no se realice la actividad, procederá la devolución del importe correspondiente.

10. artikulua

Artículo 10.

Prezio publiko hauengatiko zorrak premiamenduzko prozedura administratiboa erabiliz ordainarazi ahal izango dira.
Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

11. artikulua

Artículo 11.

Ordenantza honetan arautzen den Prezio Publikoaren kitapen, bilketa eta ikuskatzeari dagokion guztian, Zergekiko Foru Arau Orokorrean aurre ikusitakoa erabiliko da.
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de este Precio Público regulado en esta Ordenanza, será la aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria.

12. artikulua

Artículo 12.

Arrazoi sozial eta interes publikokoengatik, eta Ordenantza hau osatzen duten kontzeptu guztietarako, prestaturiko zerbitzuaren edo burututako jardueraren aurreikusitako kostuaren mugatik beherako prezio publikoak finkatu ahal izango dira.  
Por razones sociales y de interés público, y para la totalidad de los conceptos que integran está ordenanza, se podrán fijar unos precios públicos por debajo del límite previsto del coste del servicio prestado o de la actividad realizada.  
 

01 - Dokumentu eta planoen kopiak

01 - Copias de documentos y planos

 

- Dokumentu eta planoen kopiak: Plotter (Kopiak 5 orrialde baino gehiago direnean kobratuko da edo kanpora bidali behar denean)

- Copias de documentos y planos: Plotter (Se cobrará cuando el número de copias sea mayor de 5 páginas o haya que enviar fuera)

> A-0 /ml
16
> A-0 /ml
= A-0
16
= A-0
= A-1
12
= A-1
= A-2
9
= A-2
= A-3
6
= A-3

- Kontagailua (kopiak 5 orrialde baino gehiago direnean kobratuko da edo kanpora bidali behar denean)

- Copiadora (Se cobrará cuando el número de copias sea mayor de 5 páginas o haya que enviar fuera)

> A-0 /ml
12
> A-0 /ml
= A-0
12
= A-0
= A-1
7
= A-1
= A-2
4
= A-2
= A-3
0,4
= A-3
= A-4
0,2
= A-4

- Dokumentu eta plano digitalen kopiak: 5 orrialde baino gehiago direnean kobratuko da.

- Copias de documentos y planos digitales: se cobrará cuando el número de copias sea mayor de 5 páginas)

Plano edo iruida euskarri digitalean (bakoitza)
0,80
Por cada plano o imagen en formato digital (unidad)
Dokumentua euskarri digitalean (orrialdea)
0,20
Por documento en formato digital (página)

02 - Udal ondasunen aprobetxamendua eta ustiapena

02 - Aprovechamiento y explotación de bienes públicos

 

- Sarobe

- Sarobe

Aretoak/ Zerbitzuak
Salas / Servicios

- Sarobe. Antzokiaren alokairua: EAEko, Nafarroako eta Iparraldeko dantza eta antzerki konpainiei diruz lagundutako azpiegitura zerbitzua

- Sarobe. Alquiler del teatro: Servicio subvencionado de infraestructuras para compañías de teatro y danza de la CAV, Navarra e Iparralde

Egun 1 (bermea 150 €)
159
1 día (fianza 150 €)
2-10 egun jarraien artean (bermea 150 €)
94
Entre 2-10 días consecutivos (fianza 150 €)
11-30 egun jarraien artean (bermea 150 €)
26
Entre 11-30 días consecutivos (fianza 150 €)
31. egunetik aurrera (bermea 150€)
52
A partir de 31 días (fianza 150 €)

- Sarobe. Antzokiaren alokairua: Alokairu komertziala

- Sarobe. Alquiler del teatro: Alquiler comercial

egun bat (7 ordu edo gehiago, 12 ordu gehienez,, ordutegia 9:00-21:00), zerbitzuak martxan daudela (ekipamendu teknikoarekin)
589
Un día (7 horas o más, máximo 12 horas, horario 9:00-21:00), con los servicios en activo (con equipamiento técnico)
egun erdia (6 ordu arte, jarraian)edo zerbitzurik gabeko eguna
294
Medio día (hasta 6 horas consecutivas) o un día sin servicios en activo
Ikuskizunen emanaldia
232
Espectáculos

- Sarobe: Aretoen alokairua. Sotoko dantza aretoa, Sotoko 0.aretoa, 3. dantza aretoa, 1.aretoa

- Sarobe: Alquiler salas. Salas de baile sótano, Sala 0 sótano, Sala 1 y Sala de danza 3

Orduko
7
Por hora
Eguneko
43
Por día
Asteko
152
Por semana
Ekoizpen gela (bulego ekipamendua barne) /asteko
259
Equipo de producción (material de oficina incluido)/semana

- Sarobe: Grabaketa gelaren alokairua

- Sarobe: Alquiler sala de grabación

Teknikarik gabe/ orduko
23
Sin técnicos / por hora
Teknikariekin/ orduko
43
Con técnicos /por hora

- Sarobe: Antzeztokia/ekipamendua alokairua

- Sarobe : Alquiler escenario/equipamiento

14 x 7 Ziklorama
83
14 x 7 Ciclorama
Tarimak (Rosco motakoak), 5 altuera , 2 x 1
15
Tarimas (tipo Rosco), 5 alturas, 2 x 1
Linoleo zorua 10 x 20 metro/eguneko
71
Linóleo 10 x 20 metros/día
Linoleo zorua 10 x 10 metro/eguneko
38
Linóleo 10 x 10 metros/día

- Sarobe: Zinea

- Sarobe: Cine

Sarrera soila
4
Entrada
5 sarrerako bonoak
18
Bonos 5 entradas
10 sarrerako bonoak
30
Bonos 10 entradas

- Sarobe: Emanaldiak

- Sarobe: Espectáculos

Haur ikuskizun berezia
5
Espectáculos especiales niños
Helduen ikuskizunak
5
Espectáculos adultos
Haurren ikuskizun
3
Espectáculos niños
Helduen ikuskizun bereziak
8
Espectáculos especiales adultos

- Udal gizabaliabideen erabilera kultur, kirol eta bestelako ekipamenduetan

- Servicio de personal municipal, en equipamiento culturales, deportivos y otros

Astelehenetik ostiralera 22:00ak arte / orduko
26
De lunes a viernes hasta las 22:00 horas / hora
Astelehenetik ostiralera 22:00etatik 06:00etara/ orduko
46
De lunes a viernes de 22:00 a 6:00 horas / hora
Asteburu edo jaiegunetan / orduko
72
Fines de semana y festivos / hora

03 - Musika eskola

03 - Escuela de música

 

- Musika Eskola: Formazioa. < 21 urte, langabetuak, gazte txartela,ikasle txartela eta > 65 urte eta pentsiodunak

- Escuela de Música: Formación. < 21 años, desempleados, carnet joven, carnet de estudiante, y > 65 años y pensionistas

Gehigarriak/errefortzuzko orduak (prezioa orduko)
8
Suplementos/horas de refuerzo (precio por hora)
Tailerra
164
Taller
Instrumentua
262
Instrumento
Hizkuntza
197
Lenguaje
Hizkuntza + instrumentu
459
Lenguaje + instrumento
2 instrumentu
481
2 instrumentos
Hizkuntza + 2 instr.
635
Lenguaje + 2 instr.
Taldea
91
Grupo
Instrumentoa + taldea
340
Instrumento + grupo
Hizk. + instrum + taldea
538
Leng + instrum + grupo
2 instrum + taldea
502
2 instrum + grupo
Hizk + 2 instrum + taldea
742
Leng + 2 instrum + grupo

- Musika Eskola: Formazioa. Urnietarrak.

- Escuela de Música: Formación. Urnietarras.

Gehigarriak/errefortzuzko orduak (prezioa orduko)
11
Suplementos/horas de refuerzo (precio por hora)
Instrumentua
327
Instrumento
Hizkuntza
245
Lenguaje
Hizkuntza + instrumentu
572
Lenguaje + instrumento
2 instrumentu
599
2 instrumento
Hizkuntza + 2 instr.
792
Lenguaje + 2 instr.
Taldea
113
Grupo
Instrumentoa + taldea
425
Instrumento + grupo
Hizk. + instrum + taldea
674
Leng + instrum + grupo
2 instrum + taldea
629
2 instrum + grupo
Hizk + 2 instrum + taldea
927
Leng + 2 instrum + grupo

- Musika Eskola: Formazioa. Kanpokoak.

- Escuela de Música: Formación. Foráneos.

Gehigarriak / errefortzuko orduak (prezioa orduko)
16
Suplementos / horas de refuerzo (precio por hora)
Tailerra
228
Taller
Instrumentua
459
Instrumento
Hizkuntza
344
Lenguaje
Hizkuntza + instrumentu
802
Lenguaje + instrumento
2 instrumentu
840
2 instrumento
Hizkuntza + 2 instr.
1.108
Lenguaje + 2 instr.
Taldea
158
Grupo
Instrumentoa + taldea
595
Instrumento + grupo
Hizk. + instrum + taldea
943
Leng + instrum + grupo
2 instrum + taldea
880
2 instrum + grupo
Hizk + 2 instrum + taldea
1.299
Leng + 2 instrum + grupo

- Musika Eskola: Hobariak (Urnietan erroldatuentzako soilik)

- Escuela de Música: Descuentos (solo para empadronados en Urnieta)

Lehen graduko 2 familia-kide edo gehiago matrikulaturik daudenean, matrikula garestienean.
20 %
2 miembros de la familia de primer grado o más matriculadas/os, para la matrícula más cara.
Familia ugarietako matrikulaturiko familia-kide guztiei. Guraso bakarreko familiak.
20 %
A todas/os las/os miembros de familias numerosas matriculadas/os. Familias monoparentales.
Guraso bakarreko familiak
20 %
Familias monoparentales

Hiru hobari hauek ez dira metagarriak.

Estas tres bonificaciones no son acumulables.

- Musika Eskola: Zerbitzuaren bajak

- Escuela de Música: Baja de la prestación del servicio

Ikasturtea hasi ondoren, ezinbesteko arrazoiengatik bakarrik eman ahal izango da baja:
Una vez comenzado el curso, sólo se admitirán las bajas en los siguientes casos:
1) Ikasketa edota lan baldintzak aldatzea.
1) Cambio de condiciones de estudios y/o laborales.
2) Bizitokia Urnietatik kanpo aldatzea.
2) Cambio de residencia fuera de Urnieta.
3) Osasun arazo larriak.
3) Razones graves de salud.
*Horiek guztiak ziurtagiri bidez egiaztatu beharko dira.
* Todos estos casos se tendrán que acreditar mediante certificados.

- Musika Eskola: Instrumentuen mailegua

- Escuela de Música: Préstamo instrumento

Mailegu eskaerak ikasturte hasieran egin behar dira. (100 €ko fidantza ordaindu behar da). Instrumentu kopurua mugatua denez, onuradunak instrumentuen maileguaren arautegia jarraituz aukeratuko dira.
Las solicitudes de préstamo se tienen que realizar a primeros de curso. (Hay que abonar 100 € de fianza). Como el número de instrumentos disponibles es limitado, se elegirán a los beneficiarios según la normativa de préstamo de instrumentos.

- Musika Eskola: Besteak

- Escuela de Música: Otros

Kamiseta
10
Camiseta

04 - Udalekuak

04 - Colonias

 

- Udalekuak: Udaleku irekiak.

- Colonias: Colonias abiertas.

Urnietan erroldaturik ez daudenek tarifa hauei %20 erantsi beharko diete.

Las personas no empadronadas en Urnieta tendrán un incremento del 20% de las tarifas.

Arrunta (asteko)
30,87
Ordinaria (por semana)
Familia ugariak edo guraso bakarreko familiak (asteko)
24,70
Familia numerosa o familias monoparentales (por semana)

- Udalekuak: Kirol udalekuak.

- Colonias: Colonias deportivas.

Izen –emate epea ixten denean Kiroldegiko bazkide ez direnek tarifa hauei %20 erantsi beharko diete.

Las personas que al finalizar el plazo de matriculación no sean socias del IDM tendrán un incremento del 20% de las tarifas.

Arrunta (asteko)
51,45
Ordinaria (por semana)
Familia ugariak edo guraso bakarreko familiak (asteko)
41,16
Familia numerosa o familias monoparentales (por semana)

- Udalekuak: Udaleku irekiak zaintza.

- Colonias: Cuidado en colonias abierta.

(Erroldaturik ez daudenek tarifa hauei %20a erantsi beharko diete.)

(Los no empadronados tendrán un incremento del %20 de las tarifas.)

0,5 orduko
5,66
por 0,5 horas
Familia ugariak edo guraso bakarreko familiak 0,5 orduko
4,53
Por 0,5 horas familia numerosa o familias monoparentales

- Udalekuak: Baliogabetzeak edo itzulketak.

- Colonias: Anulaciones o devoluciones.

Izena emateko epea amaitu ondoren, matrikularen dirua ez da itzuliko, baldin eta hurrengo egoeretako bat ematen ez bada, beti ere dagokion udalekua hasi aurretik idatziz eskatuta, eta dagokion agiria aurkeztuta:
Una vez cerrado el plazo de inscripción, el dinero de la matrícula no será devuelto, salvo que se dé una de las siguientes situaciones, presentando antes del inicio de la colonia correspondiente una petición escrita y la documentación justificativa correspondiente:
1) Bizitokia aldatzea.
1) Cambio de residencia.
2) Gaixotasun edo istripu larria.
2) Enfermedad o accidente grave.
3) Udalekuetara etortzea eragozten duten ustekabeak edo beharrizan larriak.
3) Imprevistos o circunstancias graves que impidan la asistencia a las colonias.

05 - Ikastaroak

05 - Cursillos

%20ko hobaria: Urnietan erroldatuak dauden familia ugariak, 21 urteko beherakoak,  langabetuak, guraso mabakerrekoak eta 65 urteko gorakoak, Gazte txartela / Ikasle txartela eta pentsiodunak.
20% de bonificación a las familias numerosas, menores de 21 años, desempleados, mayores de 65 años, Carnet Joven, Carnet Estudiante, monoparentales y pensionistas empadronados en Urnieta.
 

- Ikastaroak: Arte plastikoak, artisautza eta aisialdia.

- Cursillos: Artes Plásticas, artesanía y ocio.

Urnietarrak
4,14€ orduko/hora
Urnietarras
Kanpokoak
4,97€ orduko/hora
Foráneos

- Ikastaroak: Arte eszenikoak eta Osasuna.

- Cursillos: Artes escénicas y salud.

Urnietarrak
3,62€ orduko/hora
Urnietarras
Kanpokoak
4,35€ orduko/hora
Foráneos

- Ikastaroak: Kiroldegia eta osasuna. Bazkideak.

- Cursillos: Polideportivo y salud. Socios/as.

Ikastaroak (orduko)
3,62
Cursos (por hora)
3. adinekoentzako gimnasia
103,52
Gimnasia 3. edad
Paddle eta tenis ikastaroak
6
Cursos de paddle y tenis

- Ikastaroak: Kiroldegia eta osasuna. Ez bazkideak.

- Cursillos: Polideportivo y salud. No socios/as

Ikastaroak (orduko)
7,24
Cursos (por hora)
3. adinekoentzako gimnasia
103,52
Gimnasia 3. edad
Paddle eta tenis ikastaroak
12
Cursos de paddle y tenis

- Haur igeriketa ikastaroak. Buruntzaldeako bazkideak.

- Cursos de natación infantil. Socios/as de Buruntzaldea.

Hastapena
31,06
Iniciados
Aurreratua
46,58
Avanzado

- Haur igeriketa ikastaroak. Buruntzaldeako bazkide ez direnak

- Cursos de natación infantil. No socios/as de Buruntzaldea.

Hastapena
62,11
Iniciados
Aurreratua
93,17
Avanzado

- Beste ikastaroak

- Otros cursos

Guraso eskola pertsonako
25
Escuela de padres por persona
Guraso eskola bikoteko (gurasoak)
40
Escuela de padres por pareja (padres/madres)
Jabetze Eskola (10 ordu edo gehiagoko ikastarotan) Erroldatuak
10
Escuela de empoderamiento (cursos de 10 o más horas) Empadronados
Jabetze Eskola (10 ordu edo gehiagoko ikastarotan) Ez erroldatuak
20
Escuela de empoderamiento (cursos de 10 o más horas) No empadronados
Jabetze eskola (10 ordu baino gutxiagoko Ikastarotan) Erroldatuak
5
Escuela de empoderamiento (cursos de menos de 10 horas) Empadronados
Jabetze Eskola (10 ordu baino gutxiagoko ikastarotan) Ez erroldatuak
10
Escuela de empoderamiento (cursos de menos de 10 horas) No empadronados

Erabiltze arauak:

Normas de uso:

1. Ordainketa, gutxienez erabilpena gertatu baino lehen egin beharko da.

1. El pago deberá efectuarse con anterioridad al uso solicitado.

2. Aldez aurretik erreserbatutako espazioa, materiala edota giza baliabidea, hitzartutakoa baino denbora luzeagoz erabiltzen bada, tarifatutako hurrengo frakzioa kobratzeari ekingo zaio. Espazio, material eta giza baliabideei dagokienez gehiagozko denboraren kobrantza gutxieneko hogeita hamar minutuko frakzioaz egingo da.

2. En caso de que el espacio, material o recurso humano reservado se utilice durante un periodo superior al acordado, se procederá al cobro de la siguiente fracción que corresponda según la tarifa aprobada. El cobro del uso excesivo de los espacios, materiales y recursos humanos se efectuará en fracciones de treinta minutos.

3. Eskatzaileek, udal espazioak nahiz materialak erabiltzen dituzten bakoitzean aldez aurretik fidantza bat sartuko dute. Erabileraren ondoren, espazioak eta materialak jaso dituzten modu berean itzultzeko konpromisoa hartzen dute eskatzaileek.

3. Los solicitantes deberán constituir una fianza antes de cada uso de los espacios y materiales municipales. Los solicitantes se comprometen a devolver los espacios y materiales utilizados en las mismas condiciones en las que les fueron prestados.

Hala gertatuko ez balitz, espazioak eta materialak egoera txukunean eta funtzionalak ez badira itzultzen, Udalari eratorriak izango zaizkion konponketa, garbiketa, mantenu gastuei aurre egin ahal izateko, eskatzaileak aldez aurretik ordaindu duen fidantza erabiliko da. Udal espazioei dagokionez eskatzaileak 100€ sartu beharko lituzke berme moduan. Udal materialei dagokionez, eskatzen den materialaren arabera ezarriko da.      

 En caso de que los espacios y materiales prestados no se entreguen en condiciones adecuadas y funcionales, se hará uso de la fianza constituida previamente por el solicitante para hacer frente a los gastos de reparación, limpieza y mantenimiento que se deriven al Ayuntamiento. El solicitante deberá constituir una garantía de 100 € para el uso de espacios municipales y la cantidad a abonar para el caso uso de materiales municipales se determinará en función del material a utilizar.

4. Diru irabazirik ez duten herriko elkarteek edota Urnietako Udalarekin hitzarmenak sinatuak dituzten elkarteek ere ez lituzkete arautegi honetan ezartzen diren Prezio Publiko horiek ordaindu beharrik. Erabili beharreko espazio eta materialen inguruko erabakia, udal ebazpenaren baitan egongo da.

4. Las asociaciones locales sin ánimo de lucro o las asociaciones que tengan suscrito algún convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Urnieta estarán exentos del pago de los precios públicos establecidos en la presente normativa. La autorización para el uso de los espacios y materiales solicitados estará supeditada a la correspondiente resolución municipal.

5. Udalak sustatzaile pribatuekin edo hala eskatzen duten beste entitate batzuekin hitzartu ahalko ditu hemen definituak dauden instalazioak erabiltzeko baldintzak, bertan ikuskizunak edo jarduerak egiteko, eta lagapena dohainik edo tarteko beste lankidetza-formula batzuekin izan liteke. Alderdien arteko akordioa Lankidetzarako Hitzarmeneko dokumentu batean jasoko da, eta han zehaztuko dira baldintza tekniko eta ekonomiko guztiak.

5. El Ayuntamiento podrá acordar con promotores privados u otras entidades que así lo soliciten, las condiciones de uso de las instalaciones aquí definidas para la realización de espectáculos o actividades, pudiendo ser de cesión gratuita u otras fórmulas intermedias de colaboración. El acuerdo entre las parte se recogerá en un documento de Convenio de Colaboración que estipulará todas las condiciones técnicas y económicas.

6. Guraso bakarreko familiak dira seme edo alaba bat guraso bakar batengatik mantenitua denean. Aurkeztu beharreko agiriak:

  • Guraso bakarrarekin familia liburua edo zaintza partekatua ez izatearen agiria.
6. Son familias monoparentales aquellas en las que los hijos/hijas son mantenidos/as por un solo progenitor/a. Documentación a presentar:
  • Libro de familia o documento que acredite no tener custodia compartida.

06 - Kirol instalazioak

06 - Instalaciones deportivas

 

- Kirol Instalazioak: Kiroldegiak, frontoiak eta bestelako udal instalazioak

- Instalaciones deportivas: Polideportivos, frontones y demás instalaciones municipales

Haurren ikuskizunak
3
Espectáculos niños/as
Haur ikuskizun bereziak
5
Espectáculos especiales niños/niñas
Helduen ikuskizunak
5
Espectáculos adultos/as
Helduen ikuskizun bereziak
8
Espectáculos especiales adultos/as

- Kirol Instalazioak: Abonamenduak. < 21 urte, langabetuak eta 65 urtetik gorakoak, gazte txartela, ikasle txartela eta pentsiodunak

- Instalaciones deportivas: Abonos. < 21 años, desempleados/as y 65 años, carnet joven, carnet estudiante y pensionistas

11-12 hilabete
107
11-12 meses
10 hilabete
100
10 meses
9 hilabete
91
9 meses
8 hilabete
82
8 meses
7 hilabete
73
7 meses
6 hilabete
70
6 meses
5 hilabete
61
5 meses
4 hilabete
52
4 meses
3 hilabete
43
3 meses
2 hilabete
34
2 meses
Hilabete 1
25
1 mes

- Kirol Instalazioak: Abonamenduak. Orokorra

- Instalaciones deportivas: Abonos. Generales

11-12 hilabete
171
11-12 meses
10 hilabete
159
10 meses
9 hilabete
145
9 meses
8 hilabete
131
8 meses
7 hilabete
117
7 meses
6 hilabete
111
6 meses
5 hilabete
97
5 meses
4 hilabete
82
4 meses
3 hilabete
68
3 meses
2 hilabete
54
2 meses
Hilabete 1
40
1 mes

- Kirol instalazioak: Abonamenduak. Familiarra

- Instalaciones deportivas: Abonos. Familiar

11-12 hilabete
260
11-12 meses
10 hilabete
242
10 meses
9 hilabete
221
9 meses
8 hilabete
199
8 meses
7 hilabete
177
7 meses
6 hilabete
169
6 meses
5 hilabete
147
5 meses
4 hilabete
126
4 meses
3 hilabete
104
3 meses
2 hilabete
82
2 meses
Hilabete 1
61
1 mes

- Kirol Instalazioak: Igerilekua uda abonoa

- Instalaciones deportivas: Abono piscina verano

Familiakoa
109
Familiar
Banakakoa
55
Individual
10 sarrerako bonoa 21 urtetik behera
37,5
Bono 10 entradas menor de 21 años
10 sarrerako bonoa 21 urtetik gora
59
Bono 10 entradas mayor de 21 años
Udalekuak/taldeak pertsonako
4
Colonias / Grupos por persona

- Kirol instalazioak: Sarrerak

- Instalaciones deportivas: Entradas

21 urtetik gora
6,4
Mayor de 21 años
21 urtetik behera
4
Menor 21años

- Kirol Instalazioak: Zerbitzuen erreserba eta alokairua (ez bazkideen kasuan tarifak %100eko errekargua izango du)

- Instalaciones deportivas: Reserva y alquiler de servicios (la tarifa para los no socios/as tendrá un recargo del 100%)

Erraketak
2,59
Raquetas
Pilotas
0,82
Pelotas
Tenis eta padel (ordu bat)
15,48
Tenis y padel (una hora)
Tenis eta padel (ordu eta erdi)
18,22
Tenis y padel (hora y media)
Txartela
3,80
Carnet

- Kirol Instalazioak: Salmenta

- Instalaciones deportivas: Venta

Kandadoa
3,70
Candado

- Kirol instalazioak: Kiroldegiko pista

- Instalaciones deportivas: Pista polideportiva

Bazkidea ordu bat
29,12
1 hora socios/as
Ez bazkidea ordu bat
39,41
1 hora no socios/as
Argiak
5,15
Luces

- Kirol Instalazioak: Futbol zelaia

- Instalaciones deportivas: Campo de fútbol

* 11ko futbola bazkideak ordu bat
54,87
*Fútbol 11 socios/as 1 hora
11ko futbola ez bazkideak ordu bat
65,22
Fútbol 11 no socios/as 1 hora
11ko futbola argiak ordu bat
10,29
Fútbol 11 luces 1 hora
*7ko futbola bazkideak ordu bat
49,69
*Fútbol 7 socios/as 1 hora
7ko futbola ez bazkideak ordu bat
57,97
Fútbol 7 no socios/as 1 hora
7ko futbola Argiak
8,23
Fútbol 7 Luces
*5eko futbola bazkideak ordu bat
28,99
*Fútbol 5 socios/as 1 hora
5eko futbola ez bazkideak ordu bat
34,16
Fútbol 5 no socios/as 1 hora
5eko futbola argiak
8,23
Fútbol 5 Luces
*Bazkideak tarifa aplikatuko da taldearen erdia baino gehiago bazkide denean.
*Se aplicará la tarifa de socios/as, cuando más de la mitad del grupo sea socio/a.

- Kirol instalazioak: Pilotalekua (urteko alokairua hartuta %20ko beherapena erabilerako)

- Instalaciones deportivas: Frontón (reservando para todo el año 20% de descuento)

Bazkideak
18,12
Socios/as
Ez bazkideak
36,24
No socios/as
Bazkide tarifa aplikatuko da taldearen erdia baino gehiago bazkide denean
Se aplicará la tarifa de socios/as cuando más de la mitad del grupo sea socio/a
Frontoiko giltzaren galerarengatik
10
En caso de pérdida de la llave del frontón

07 - Ludoteka

07 - Ludoteca

 

- Ludoteka

- Ludoteca

Urteko kuota
15
Cuota anual

08 - Gaztelekuko irteerak

08 - Salidas Gazteleku

 

- Gaztelekuko irteerak

- Salidas Gazteleku

Egun erdiko irteera
6
Salidas de medio día
Egun osoko irteera
10
Salidas de un día
Aquaparkera irteera
16
Salidas Aquapark
Gaua kanpoan pasata irteera
25
Salida de dos días con pernocta
% 50eko hobaria gizarte laguntza jasotzen duten familientzat
50% de bonificación a las familias que perciban ayudas sociales

09 - Musikako Boxak

09 - Boxes de música

 

- Urnietan erroldatutakoak (Urnietako taldeak izango dira kideen % 50 gutxienez Urnietan erroldatuta daudenak)

- Empadronados/as en Urnieta (Se considerarán grupos de Urnieta aquellos en los que al menos el 50% de sus miembros estén empadronados en Urnieta)

3 orduko saio bat
10
una sesión 3 horas
5 saio
30
5 sesiones
10 saio / aste bat
50
10 sesiones / una semana

- Urnietan erroldatuta ez daudenak (Urnietako taldeak izango dira kideen % 50 gutxienez Urnietan erroldatuta daudenak)

- Empadronados/as en Urnieta (Se considerarán grupos de Urnieta aquellos en los que al menos el 50% de sus miembros estén empadronados en Urnieta)

3 orduko saio bat
20
una sesion de 3 horas
5 saio
60
5 sesiones
10 saio
100
10 sesiones
Erabil tze arauak:

 1.    Ordainketa, gutxienez erabilpena gertatu baino lehen egin beharko da.

 2.    Aldez aurretik erreserbatutako espazioa, materiala edota giza baliabidea, hitzar u ta koa baino denbora luzeagoz erabil tzen bada, tarifatutako hurrengo frakzioa kobratze ari ekingo zaio.

 3.    Diru irabazirik ez duten herriko elkarteek edota Urnietako Udalarekin hi tzar menak sinatuak dituzten elkarteek ere ez lituzkete arautegi honetan ezar tzen diren Prezio Publiko horiek ordaindu beharrik. Erabili beharreko espazio eta materialen inguruko erabakia, udal ebazpenaren baitan egongo da.

 4.    Udalak sustatzai le pribatuekin edo hala eska tzen duten beste entitate ba tzu ekin hitzartu ahalko ditu hemen definituak dauden instalazioak erabiltzeko bal din tzak, ber tan ikuskizunak edo jarduerak egi te ko, eta lagapena dohainik edo tarteko beste lankidetza-formula batzuekin izan liteke. Alderdien arteko akordioa Lankidetza rako Hitzar meneko dokumentu batean jasoko da, eta han zehaztuko dira baldintza tekniko eta ekonomiko guztiak.
Normas de uso:

 1.    El pago deberá efectuarse con anterioridad al uso solicitado.

 2.    En caso de que el espacio, material o recurso humano reservado se utilice durante un periodo superior al acordado, se procederá al cobro de la siguiente fracción que corresponda según la tarifa aprobada.

 3.    Las asociaciones locales sin ánimo de lucro o las asociaciones que tengan suscrito algún convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Urnieta estarán exentos del pago de los precios públicos establecidos en la presente normativa. La autorización para el uso de los espacios y materiales solicitados estará supeditada a la correspondiente resolución municipal.

 4.    El Ayuntamiento podrá acordar con promotores privados u otras entidades que así lo soliciten, las condiciones de uso de las instalaciones aquí definidas para la realización de espectáculos o actividades, pudiendo ser de cesión gratuita u otras fórmulas intermedias de colaboración. El acuerdo entre las parte se recogerá en un documento de Convenio de Colaboración que estipulará todas las condiciones técnicas y económicas.

10 - Bestelakoak

10 - Otros

 

- Bestelakoak

- Otros

Urnietako bandera
5
Bandera de Urnieta
Jaietako zapia
2
Pañuelo fiestas
“Urnieta, Lurretik hiribildura (1402-1615)” Liburua
10
Libro “Urnieta de tierra a villazgo (1402-1615)”
“Urnieta memoria historikoa” liburua ale bakoitzeko
5
Libro “Memoria histórica: Urnieta 1936-1945” por volúmen