07 UDALAREN ESPAZIOAK MODU PRIBATUAN ERABILI EDO MODU BEREZIAN USTIATZEAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

07 ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

 

I XEDAPEN OROKORRAK

I DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.
Artículo 1.
Udal honek, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Ogasunei buruzko Foru Arauaren arabera, eranskinean zehazten diren herri espazioak modu pribatuan erabili edo modu berezian ustiatzeagatiko tasak ezarri eta ordainarazten ditu, ordenantza honetan adierazten den eran; tasa horiek ere ordenantza honen barruan sartzen dira.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa establece y exige tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público local especificados en el Anexo, y según las Normas contenidas en esta Ordenanza, de las que son parte integrante.
2. artikulua
Artículo 2.
Ordenantza udalerri guztian ezarriko da.
La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial de la Entidad Local.
II EGITATE ZERGAPEGARRIA
II HECHO IMPONIBLE

3. artikulua.

Artículo 3.

Herri espazioak modu pribatuan erabiltzea edo modu berezian ustiatzea da egitate zergapegarria.

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

III SUBJEKTU PASIBOA
III SUJETO PASIVO

4. artikulua.

Artículo 4.

1.- Zergadun gisa, honako hauek dira subjektu pasiboak: Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 1989/11 Foru Arauak 20.2 artikuluan jasotzen dituen egoerekin bat norberarentzako etekinak lortze aldera herriaren espazioak modu berezian gozatu, erabili edo ustiatzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoak, bai eta Zergei buruzko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen erakundeak ere.
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el articulo 20.2 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Guipúzcoa.

2.- Espaloiak modu pribatuan erabili edo modu berezian ustiatzeagatiko tasetan, bai ibilgailu edo zalgurdiak sartzeko, bai eta eraikitzeko, mantentze-lanak egiteko, aldatzeko edo kentzeko ere, zergadunaren ordezkotzat hartuko dira ibilgailuen sarbide horietara ematen duten sail eta lokalen jabeak; eta, hala badagokie, kuota horiek onuradunei atxiki ahal izango dizkiete.

2.- En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3.- Estatuak, autonomia erkidegoek eta toki erakundeek ez dute ordaindu beharko herriaren espazioak modu pribatuan erabili edo modu berezian ustiatzeagatiko tasarik zuzenean ustiatzen dituzten komunikabideetako zerbitzu publikoei atxikitako ustiapenengatik eta herritarren segurtasunerako edo nazioaren defentsarako diren ustiapenengatik.
3.- El Estado, Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

5. artikulua.

Artículo 5.

Tasak baimena lortutakoek ordaindu beharko dituzte, edo, bestela, ustiapenaren onuradunek.
Las tasas se harán efectivas por aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias correspondientes o, en su defecto, por quienes se beneficien del aprovechamiento.

IV SALBUESPENAK, MURRIZTAPENAK ETA HOBARIAK

IV EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

6. artikulua

Artículo 6.

Salbuespenak eta bestelako zerga-onurak aplikatzekoak diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.
La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo largo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.

Salbuetsita egongo dira onura publikokotzat jotako fundazio eta elkarteak nahiz interes orokorreko helburuak lortu asmo dituzten gainerako entitateak udal jabariaren erabilera partikularra edo aprobetxamendu berezia egiteagatik baltzuaren xedeari dagokion ekintzaren bat egiteko.

Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública y demás entidades que persiguiendo fines de interés general por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal por los aprovechamientos inherentes al objeto social.

V ZERGA-OINARRIA

V BASE IMPONIBLE

7. artikulua

Artículo 7.

Herriaren espazioak modu pribatuan erabili edo modu berezian ustiatu direneko unitate bakoitza da zerga-oinarria, eranskinean azaltzen den moduan.
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en los términos contenidos en el Anexo.

VI. KUOTA

VI CUOTA

8. artikulua

Artículo 8.

1.- Eranskinean xedatutakoaren arabera, honako hau izango da zerga-kuota: tarifa bat aplikatu ondoren gelditzen den zenbatekoa, horretarako ezarritako zenbateko finkoa edo bi prozedurak batera aplikatu ondoren gelditzen den zenbatekoa.
1.- La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.

2.- Erabilera pribatuaren edo ustiapen bereziaren ondorioz herriaren espazioren bat suntsitu edo hondatzen bada, dagokion tasa ordaindu behar izateaz gain, espazio hori berreraikitzeko edo konpontzeko gastu guztiak ordaindu beharko dira, eta zenbateko hori lehenago jarri.

2.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Kaltea konpontzerik ez badago, toki erakundeari kalte-ordainak eman beharko zaizkio, hondatutako ondasunen balioa berdintzeko edo egindako kaltea ordaintzeko beste.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad Local será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Toki erakundeak ezin bakartuko ditu, ez zatika ez eta osorik ere, atal honetan adierazitako kalte-ordainak eta ordainketak.

La Entidad Local no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

9. artikulua

Artículo 9.

1.- Herriaren espazioak modu pribatuan erabili edo modu berezian erabiltzeagatiko tasa, egitate zergapegarria nolakoa den, modu pribatuan erabiltzen edo modu berezian ustiatzen hastean sortuko da ––nolanahi ere, lehenago eskatu ahal izango da zenbateko osoa edo zati bat ordaintzeko ere ––, edo, bestela, jarduera edo espedientea abiarazteko eskaera aurkeztean; jarduera edo espediente horiek ez dira aurrera eramango edo ez dira tramitatuko lehenago dagokiona ordaindu ez bada. 
1.- La tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se devengará, según la naturaleza de su hecho imponible, cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su impone total o parcial, o cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

2.- Tasaren izaera materialarengatik aldizka sortu behar bada, urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean ordaindu beharko da, eta zerga aldia urte natural batekoa izango da, kasu batean izan ezik: erabilera pribatua edo ustiapen berezia hasi edo utzi egin bada, zerga aldia ere egokitu egingo da, eta kuota hainbanatu egingo da, eranskinean azaltzen den moduan.  

2.- Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota en los términos establecidos en el Anexo

3.- Subjektu pasiboari egotzi ezin zaion kausaren batengatik herriaren espazioak erabili edo ustiatzeko eskubidea eman edo garatzen ez bada, dagokion zenbatekoa itzuliko zaio.

3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

VIII. KITAPENA ETA ORDAINKETA

VIII - LIQUIDACIÓN E INGRESO

10. artikulua

Artículo 10.

Udal Administrazioak kontzeptu bakoitzari dagokion kitapena egingo du, eta kitatutako zenbatekoa eskudirutan ordainduko da, eranskinean azaltzen den ordainarazpen bakoitzaren arau bereziei jarraiki.
Por la Entidad Local se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.

IX. TASEN KUDEAKETA

IX. GESTIÓN DE LAS TASAS

11. artikulua

Artículo 11.

Ordenantza honek arautzen dituen tasak kitatzeari, biltzeari eta ikuskatzeari lotutako guztian, bai eta zerga-urratzeak sailkatu eta kasu bakoitzean zein isun jarri behar den erabakitzeko ere, Zergei buruzko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Arau Orokorra aplikatuko da.
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
 

01 - Ibilgailuak espaloietatik sartzea eta bide publikoaren erreserba egitea

01 - Entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública

 

. - Ibilgailuak espaloietatik sartzea eta bide publikoaren erreserba egitea

. - Entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública

5 ibilgailu arteko gaitasuna duten lokal edo garajeak (ate bakoitzeko)
60
Locales o garajes con capacidad de hasta 5 vehículos (por puerta)
5 ibilgailu arteko gaitasuna duten lokal edo garajeak, aparkaleku erreserba dutenak (pasabidea) (ate bakoitzeko)
156
Locales o garajes con capacidad de hasta 5 vehículos, con reserva de aparcamiento (Vado permanente). (por puerta)
Aparkaleku bakoitzeko 5 ibilgailu baino gehiagorako gaitasuna duten lokal edo garajeetan. Nahitaezkoa da aparkalekuen erreserba egitea (pasabidea); tarifaren barruan sartuta dago (komunitatearen ordainagiri bateratua) (3,5 m arte)
16
Por cada plaza de aparcamiento en locales o garajes con capacidad de más de 5 vehículos. La reserva de aparcamiento (Vado Permanente) es obligatoria y esta incluida en la tarifa.(Recibo unitario a la comunidad) (hasta 3,5 m)
Industria pabiloietan
206
Pabellón industrial
Pasabide xaflaren prezioa
38
Precio placa Vado
Arau aplikagarriak:

 
Normas de aplicación:

Kobrantza errolda bidez egingo da, urteko ordainagiri bakarrean, baimena lortutako urtean izan ezik; urte horretan, zuzenean kitatuko da kuota, eta espazioa okupatzen hasi eta abenduaren 31 bitartean dauden hiruhilekoen heinekoa izango da (zatikatzea ez da inola ere egingo, tituludunez aldatu edo baja emanez gero). Alde horretatik, ustiapena amaitutzat joko da xafla udal bulegoetara ekartzen denean bertan.

El cobro se hará en un único recibo anual mediante padrón excepto el año de la autorización que se hará mediante liquidación directa y la cuota será proporcional al número de trimestres existentes entre la fecha de comienzo de la ocupación y el 31 de diciembre. (El fraccionamiento en ningún caso se hará extensivo a los cambios de titularidad y a las bajas). A estos efectos se entenderá que finaliza el aprovechamiento en el momento en que la placa correspondiente sea presentada en las oficinas municipales.
  

Tasak ordaintzera behartuak daude:

Están obligados al pago:

a) Udal baimenaren tituludun diren pertsona natural edo juridikoak.

a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la respectiva licencia municipal.

b) Tarifan adierazitako ustiapenen onuradun diren enpresak, erakundeak edo banakoak.

b) Las empresas, entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamientos recogidos en la tarifa.

c) Ibilgailuen sarrerak edo pasabideak dauden edo jarriko diren eraikinen jabeak.

c) Los propietarios de los inmuebles, donde se hallen establecidos, o se establezcan, las entradas o pasos de vehículos
 

Jadanik onartutako ustiapenetan aldaketaren bat eginez gero edo baja emanez gero, dagokion adierazpena aurkeztu beharko dute erakundeek edo banakoek.

Las entidades o particulares deberán presentar la oportuna declaración en caso de alteración o baja de los aprovechamientos ya concedidos.

Baimenen tituludunek, eta are tasa ordaintzetik salbuetsita daudenek ere, arauzko xaflak hartu beharko dituzte udaletxetik, ustiapena seinalatzeko. Xafla horietan baimenaren erregistro zenbakiak agertu beharko du, eta modu iraunkorrean instalatuko dira, bide publikoa modu berezian erabiltzeko xaflak arautzen dituen ordenantzak ezartzen duen bezala.
 

Los titulares de las licencias, incluso los que estuvieran exentos del pago de la Tasa, deberán proveerse en el Ayuntamiento de placas reglamentarias para la señalización del aprovechamiento. En tales placas constará el número de registro de la autorización y deberán ser instaladas, de forma permanente, tal como queda establecido en la Ordenanza reguladora de la autorización de placas de uso especial de la vía pública.

Xaflarik jartzen ez bada edo arauzkoak ez diren beste batzuk erabiltzen badira, baimenen tituludunek ez dute ustiapen eskubidea erabiltzerik izango.

La falta de instalación de las placas o el empleo de otras a las reglamentarias, impedirá a los titulares de las licencias el ejercicio de su derecho al aprovechamiento.

02 - Bide publikoen erabilera pribatu edo ustiapen berezia, hornikuntza zerbitzua ustiatzen duten enpresetan

02 - Utilización privativa o aprovechamiento especial de las vías públicas a favor de las empresas explotadoras de servicio de suministro

Udalaren lur, lur azpi edo aireko bide publikoak modu pribatuan erabili edo modu berezian ustiatzeagatiko tasa, bizilagunei oro har edo haien zati handi bati eragiten dieten hornikuntza zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen kasuan, udalerrian urtean lortzen duten fakturazioaren sarrera gordinen %1,5ekoa izango da.

La Tasa por las utilizaciones privativas o aprovechamiento especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario será el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal dichas empresas.

Arau aplikagarriak:
Normas de aplicación:
Enpresek, ekitaldi bakoitzeko lehenengo lau hilabeteetan, udalerriaren barruan egindako hornikuntzen bidez lortutako sarrerak aitortu beharko dituzte, eta aurreko urtean lortutako sarrera gordinak zehatz aurkeztu.

Las empresas presentarán dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio, declaración por los ingresos obtenidos por suministros efectuados dentro del término municipal con detalle de los ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente anterior.

 

03 - Lurreko, aireko eta lur azpiko bide publikoen erabilera pribatua edo ustiapen berezia

03 - Utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo de las vías públicas

 

. - Lurreko, aireko eta lur azpiko bide publikoen erabilera pribatua edo ustiapen berezia

. - Utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo de las vías públicas

Hondakin eta materialak biltzeko edukiontziak (m2 / eguneko
0,77
Contenedores para depósito de escombros o materiales (m2 /día)
Bide publikoa hesiekin, aldamioekin edo bestelako instalazioekin okupatzea (m2/eguneko)
0,44
Ocupación vía pública con vallas andamios o cualquiera otras instalaciones (m2/día)
Hesi, aldamio edo bestelako instalazioekin bide publikoaren okupazioa, fatxaden eta estalkien gaiberritze energetikoa egin behar duten obrekin lotuta badaude (m2/eguneko)
0,23
Ocupación de la vía pública con vallas, andamios u otras instalaciones relacionadas con obras de rehabilitación energética de fachadas y cubiertas (m2/día)
Bide publikoa zutabe eta eustoinez edo beste euskarri materialez okupatzea, osagai bakoitzagatik m²ko eta eguneko
0,44
Ocupación vía pública con puntales y otros elementos de apeo, por cada elemento por m2 /día
Mahaiak eta aulkiak jartzea m2 eta urte bakoitzeko
33,51
Ocupación por mesas y sillas Por m2 y año

. - Landa bideen erabilera

. - Utilización de caminos rurales

Asfalto edo zementuzko pistak dituzten bideetan, kilometro bakoitzeko eta egurrezko estereo edo hormigoi, hondakin, lur eta abarren metro kubiko bakoitzeko
0,71
En caminos con pista de asfalto o cemento, por kilómetro y estéreo de madera o metro cúbico de hormigón, residuo, tierra, etc.
Gainerakoetan, kilometro bakoitzeko eta egurrezko estereo edo hormigoi, hondakin, lur eta abarren metro kubiko bakoitzeko
0,37
En el resto, por kilómetro y estéreo de madera o metro cúbico de hormigón, residuo, tierra

. - Azoka eta festetako saltokiak

. - Puestos en ferias y festejos

Asteko merkatuan, gaztainak, txurroak edo antzeko saltokiak, salmahai urteko (salbuetsita egongo dira bertako produktoen salmenta egiten duten Urnietako ekoizleak
54,71
Mercado semanal, venta de castañas, churrerías o similares, por puesto al año (estarán exentos los productores de Urnieta que vendan productos locales
Homologatu gabeko saltokiak, egun eta m2 bakoitzeko (Azokaren elkartearekin izenpetutako hitzarmena dagoen kasutan ezik)
3,90
Ocupación de vía pública en periodos festivos (salvo en aquellos casos en los que exista convenio con la asociación de feriantes)
Merkatu helburuetarako produktu edo zerbitzuak erakutsi edota banatzeko lurzorua aprobetxatzea, egun eta m2 bakoitzeko
0,44
Aprovechamiento suelo para la muestra y/o distribución de productos o servicios con fines comerciales por día /m2
Zirkuak
0,26
Circos
Zehaztu gabeko beste batzuk
0,28
Otros sin especificar

04 - Baratze ekologikoak

04 - Huertas ecológicas

 

. - Baratze ekologikoak

. - Huertas ecológicas

Tipo orokorra
50,00
Tipo general
Langabetuek. Diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen duten langabetuek ez dituzte kopuru horiek ordaindu beharko.
10,00
Desempleados. En caso de que sean perceptores de la RGI estarán exentos del pago.
Elkarteak
30,00
Asociaciones
Familia ugariak
25,00
Familias numerosas