01 TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

01 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

 

I. KAPITULUA. IZAERA ETA EGITATE ZERGAPEGARRIA

CAPITULO I. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

1. Artikulua

Artículo 1.

1. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga  zuzeneko zerga bat da, bide publikoetatik zirkulatzeko gai diren trakzio mekanikoko ibilgailuen titulartasuna zergapetzen duena, mota, kategoria, potentzia, edukiera eta karga edozein dela ere, eta zirkulazio baimenean ageri den helbidea Urnietako udalerrian dagoenean exijitzen da.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase, categoría, potencia, capacidad, y carga cuando conste en el permiso de circulación como domicilio el municipio de Urnieta.

2. Ibilgailua zirkulatzeko gai izango da bidezko erregistro publikoetan matrikulatua izan denean eta haietan oraindik baja emanda ez dagoenean. Aldi baterako baimena dutenak eta turismo matrikula daramatenak ere zirkulatzeko gai izango dira zerga honen ondorioetarako.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

3. Ondoko hauek ez daude zerga honi lotuta:

a) Aspaldiko modeloak izateagatik erregistroetan baja emanda egon arren, kasu berezietan zirkulatzeko baimendu daitezkeenak, haientzat antolatzen diren erakusketa, lehiaketa edo lasterketak direla eta.

3. No están sujetos a este Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdiatoiak, horien karga erabilgarria 750 kilogramotik gorakoa ez denean.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

II. KAPITULUA. SALBUESPENAK
CAPITULO II. EXENCIONES

2. Artikulua

Artículo 2.

1. Ondoko hauek daude zergatik salbuetsita:

a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako udal entitateen ibilgailu ofizialak, defentsari edo herritarren segurtasunari atxikita badaude.

1. Estarán exentos del Impuesto:   
a) Los vehículos oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de las Entidades Municipales guipuzcoanas, adscritos a la Defensa o a la seguridad ciudadana.

b) Ordezkaritza diplomatikoen ibilgailuak, bulego kontsularenak, eta atzerriko agente diplomatiko eta kreditatuta dauden karrerako funtzionario kontsularenak, kanpoaldetik identifikatuta badaude eta beren mailan eta hedaduran elkarrekikotasun baldintza betetzen bada.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Halaber, Espainiako Estatuan egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta beren funtzionario edo kideenak, hauek estatutu diplomatikoa dutenean.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en el Estado Español y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Nazioarteko itun edo hitzarmenen ondorioz salbuestekoak diren ibilgailuak.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.

d) Osasun laguntza emateko edo zauritu nahiz gaixoak garraiatzeko erabiltzen diren anbulantziak eta gainerako ibilgailuak.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Mugikortasun murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzen duenak, II. eranskinaren A letran aipatuak, hau da, 350 kg-ko tara gainditzen ez duten ibilgailuak eta, jatorriz, eremu lauan 45 km/h gehienezko abiadura hartzeko ekoiztutakoak, disfuntzio edo ezintasun fisikoak dituzten pertsonen erabilerarako bereziki diseinatuak eta eginak (eta ez soilik egokituak).

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, esto es, aquellos vehículos cuya tara no sea superior a 350 kg y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física.

Era berean, salbuetsita daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak, baldin eta ezgaituen izenean matrikulatuta egonik beraiek ez beste inork erabiltzeko badira. Salbuespen hau zirkunstantzia horiek betetzen diren artean aplikatuko da, pertsona ezgaituek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraiatzeko ibilgailuak izan.

Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu batengatik bakarrik izango zaizkie aplikagarriak horien onuradun diren subjektu pasiboei.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honako hauek hartuko dira pertsona ezgaitutzat:

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las siguientes:

a´) Minusbaliotasun maila 100 eko 33koa edo handiagoa eta 100eko 65ekoa baino txikiagoa duten pertsonak, mugikortasun murriztuko egoeran badaude. Mugikortasun murriztua dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1.971/1999 Errege Dekretuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoak, 3.eranskinean jasotzen duen baremoaren A,B edo C letretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo horren D, E, F,G edo H letretan 7 puntu edo gehiago eman zaizkienean.
a´) Aquellas personas que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las situaciones descritas en las letras A,B ó C del baremo que figura como Anexo 3 del Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración o calificación del grado de minusvalía o que obtengan 7 no estándolo, cuando obtenga un mínimo de 7 o más puntos en las letras D,E,F,G ó H del citado baremos.
b´) Minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa duten pertsonak.
b´) Aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Foru Arau bidez bestelako desgaitasun mailak onartuko balira Foru Arauan ezarritakoak aplikatuko dira.

Si por Norma Foral reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se reconocieran otros grados de discapacidad, se aplicarán las establecidas en la Norma Foral.

Aurreko a) eta b) letretan aipatutako pertsonak mugikortasun murriztuko A egoeran badaude 1.971/1999 Errege Dekretuak 3. eranskinean jasotzen duen baremoaren arabera, 14 zaldi fiskaleko muga ez zaie aplikatuko, baldin eta ibilgailua gurpil aulkia eramateko egokituta badago.

A las personas incluidas en las letras a) y b) anteriores que se encuentren en situación carencial de movilidad reducida calificada con la letra A en el baremo que figura como Anexo 3 del mencionado Real Decreto 1.971/1999, no les será de aplicación el límite de 14 caballos fiscales, siempre que el vehículo se encuentre adaptado para el uso con silla de ruedas.

Ibilgailua esklusiboki ibilgailuaren titularra den pertsona minusbaliatuaren garraiora bideratuta dagoela baieztatzeko, kontuan hartuko da ibilgailua pertsona horren garraiorako egokitua dagoen ala ez edo minusbaliotasun mailaren kalifikazioa. Ondorengo baremoak egiaztatu behar ditu:

Para considerar que el vehículo esta destinado de manera exclusiva al transporte de la persona minusválida  titular del mismo, se tendrá en cuenta que el vehículo se encuentre  adaptado para su transporte o la calificación de su grado de minusvalía, y deberá acreditar  los siguientes baremos:

-Pertsona minusbaliatuari garraio publiko kolektiboak erabiltzen uzten ez dioten mugikortasun arazoak daudela erabakitzeko baremoa. Arazoa dagoela baieztatuko da ustezko onuraduna ondorengo ataletan azaldutako egoeratako batean dagoenean: A) (Aulkiak), B (Bastoiak) edo C) (Jokaera). Edo, ez dagoenean, aipatutako baremoaren gainerako ataletan jasotako egoeratako batean egoteagatik gutxienez 7 puntu lortzen dituenean.

 

 

-Baremo para determinar la existencia de dificultades de movilidad que impidan la utilización de transportes públicos colectivos de la persona minusválida. Se considerará la existencia de tal dificultad siempre que el presunto beneficiario se encuentre incluido en alguna de las situaciones descritas en los apartados A) (Sillas), B) (Bastones) o C) (Conducta) del baremo o, aun no estándolo, cuando obtenga un mínimo de 7 puntos por encontrarse en alguna de las situaciones recogidas en los restantes apartados del citado baremo.

-Hirugarren pertsonen laguntzaren beharra erabakitzeko baremoa. Zailtasuna dagoela baieztatuko da ustezko onuraduna  baremoaren A) atalean  (Higitzea) dagoenean gutxienez 2 punturekin.

—Baremo para determinar la necesidad de la asistencia de terceras personas. Se considerará la existencia de tal dificultad siempre que el presunto beneficiario se encuentre incluido en el apartado A) (Desplazamiento) del baremo, cuando obtenga un mínimo de 2 puntos.

f) Udalaren emakida administratibo bidez herri garraio zerbitzuari atxikita dauden autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak, horien plaza kopurua, gidariarena barne, bederatzitik gorakoa denean.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión administrativa otorgada por este Municipio, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta makineria, nekazaritzako makineria inskribatzeko kartilaz hornituta daudenean.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inscripción de Maquinaria Agrícola.

2. Artikulu honen 1. ataleko e) eta g) letretan aipatzen diren salbuespenak gozatu ahal izateko, interesatuek udalerri honetan erroldatuta egon behar dute eta eskaera bat aurkeztu beharko dute, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazio honek salbuespena onartu ondoren, agiri bat egingo du hura eman dela frogatzeko; salbuespena eskatu eta hurrengo ekitaldian jarriko da indarrean, eta ez du atzera eraginik izango.
 

2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 del presente artículo, los interesados, que deberán figurar empadronados en este municipio, deberán instar su concesión, indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por esta Administración municipal se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud y no podrá tener efectos retroactivos.

Dena den, matrikulatu berri diren ibilgailuek salbuespen hau gozatu ahal izango dute gauden urtean, baldin eta titularrak kontzeptu beragatik beste ibilgailu baterako salbuespena gozatzen ez badu eta atal honetan ezarritakoa betetzen badu,. Horretarako eskaera egin beharko dute hilabete bateko (1) epean, Probintziako Trafikoko Buruzagitzan alta emandako egunetik aurrera.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los vehículos de nueva matriculación, siempre que su titular no goce de exención para otro vehículo por el mismo concepto y que cumplan con lo dispuesto en este capítulo, podrán gozar de esta exención con efectos en el año en curso, si así lo solicitaran en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente a la fecha de alta en  Jefatura Provincial de Tráfico.

3. Interesdunek, zergaz salbuesteko, eskaera udaletxeko erregistro orokorrean idatziz aurkeztu. Eskaerari honako agiriok erantsiko dizkiote:

3. Los interesados deberán solicitar la exención del impuesto por escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, acompañando a la petición escrita los siguientes documentos:

a) Ibilgailuak mugikortasun murriztua duten pertsonentzat direnean edo minusbaliatuen izenean eta horiek bakarrik erabiltzeko eta garraiatzeko matrikulatuta daudenean:

a)  En el supuesto de vehículos para personas con movilidad reducida o matriculados a nombre de discapacitados para su uso o transporte exclusivo:

—Minusbaliotasunaren sinestamendua edo, dagokionean, mugikortasun murriztuarena, eskumena duen organoak emana.

— Certificado acreditativo de la discapacidad y, en su caso, del estado carencial de movilidad reducida, emitidos por el órgano competente.

—Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia pertsona minusbaliatuaren izenean.

— Fotocopia del Permiso de Circulación a nombre de la persona minusválida

—Ibilgailuaren Fitxa Teknikoaren fotokopia.

— Fotocopia de la Ficha Técnica del vehículo.

—Ohiko gidaria jasotzen duen ibilgailuaren aseguru polizaren fotokopia.

—Fotocopia de la Póliza del seguro del vehículo en la que figure el conductor habitual del mismo.

— e) atalean azaldutako baldintzetan pertsona minusbaliatuen ibilgailuak beren kargu dituzten titularrek minusbaliotasun maila eta pertsona minusbaliatuarekiko harremana egiaztatu behar dute Udalean.

—Los titulares de vehículos de personas con minusvalías a su cargo en los términos expuestos en el apartado e), deberán acreditar ante el Ayuntamiento el grado de minusvalía y la relación con la persona con minusvalía.

b)Traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta nekazaritzako makinak badira:

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:

—Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia.

—Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.

—Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.

—Fotocopia del Certificado de características técnicas del vehículo.

—Nekazaritzako makineria inskribatzeko kartilaren fotokopia edo, bestela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurumen Departamentuko Nekazaritzako Makineriaren Erroldan alta hartu izanaren frogagiria, nahitaez ibilgailuaren titularraren izenean emana.

—Fotocopia de Cartilla de Inscripción de Maquinaria Agrícola, o documento acreditativo del alta en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, expedida necesariamente a nombre del titular del vehículo.

4. Atal honetan xedatutakoa ez betetzeak honako ondorioak ekarriko ditu:

4. El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo conllevará:

4.1.- Lehen jakinarazpena: gauden urtean ezarritako salbuespena galtzea.

4.1.- Primer aviso: Pérdida de la exención aplicada el año en curso.

4.2.- Bigarren jakinarazpena: gauden urtean ezarritako salbuespena galtzea eta arau-hausle titularrak arrazoi horregatiko salbuespen eskubidea galtzea hurrengo bi ekitaldi ekonomikotan.

4.2.- Segundo aviso: Pérdida de la exención aplicada en el año en curso y pérdida del derecho a exención por este motivo para el titular infractor en los dos ejercicios económicos inmediatamente posteriores.

4.3.- Hirugarren jakinarazpena: gauden urtean ezarritako salbuespena galtzea eta arau-hausle titularrak arrazoi horregatiko salbuespen eskubidea galtzea hurrengo lau ekitaldi ekonomikotan.

4.3.- Tercer aviso: Pérdida de la exención aplicada en el año en curso y pérdida del derecho a exención por este motivo para el titular infractor en los cuatro ejercicios económicos inmediatamente posteriores.

4.4.- Laugarren jakinarazpena: Arau-hausle titularrak arrazoi horregatiko  salbuespen eskubidea betiko galtzea.

4.4.- Cuarto aviso: Pérdida definitiva del derecho de exención por este motivo para el titular infractor.

III. KAPITULUA. SUBJEKTU PASIBOAK
CAPITULO III. SUJETOS PASIVOS

3. Artikulua

Artículo 3.

Honako hauek dira zerga honen subjektu pasiboak: pertsona fisiko zein juridikoak eta Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluan aipatutako entitateak, zirkulazio baimenean ibilgailua beren izenean ageri denean.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

IV. KAPITULUA. ZERGALDIA ETA SORTZAPENA
CAPITULO IV. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
4. Artikulua.

Artículo 4.

1. Zergaldia bat dator urte naturalarekin, salbu ibilgailuak lehen aldiz eskuratzen direnean edo behin betiko baja ematen zaienean. Horrelakoetan, zergaldia ibilgailua eskuratzen den egunean hasiko da, eta Zirkulazio Buruzagitzan behin betiko baja ematen zaion egunean amaituko da.

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo en el caso de primera adquisición o baja definitiva de los vehículos. En estos casos el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición o terminará el día en que se produzca la baja definitiva en la Jefatura de Tráfico, respectivamente.

2. Zergaldiaren lehen egunean sortuko da zerga.

2. El Impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.

V. KAPITULUA. ZERGA KUOTA .
CAPITULO V. CUOTA TRIBUTARIA

5. Artikulua

Artículo 5.

1. Eranskinean jasota dauden tarifen taulari jarraiki exijituko da zerga.

1. El impuesto se exige con arreglo al cuadro de tarifas que consta en el anexo.

2. Ibilgailuak lehen aldiz eskuratzen direnean edo behin betiko baja ematen zaienean, kuota hilabete naturaletan hainbanatuko da, ibilgailua eskuratu edo baja ematen zaion hilabetea barne.

2. En el caso de primera adquisición de vehículos o, en su caso, la baja definitiva de los mismos, el importe de la cuota se prorrateará por meses naturales, incluido el mes al que corresponde el día en que se produzca la adquisición o baja.

Ibilgailua lapurtzeagatik Erregistro Publikoan aldi baterako baja ematen zaionean ere, kuota modu berean hainbanatuko da.

También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos, en los supuestos de baja temporal en el Registro Público correspondiente por sustracción o robo del vehículo.

3. Aurreko ataleko tarifak aplikagarri izango dituzten ibilgailu motak zehazteko, kontuan hartuko da abenduaren 21eko 114/1999 Foru Dekretua, hain zuzen ere, ibilgailu moten kontzeptua ezarri eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren tarifak aplikatzeko arauak finkatzen dituena. Zehazki esanda:

3. A efectos de determinar las diversas clases de vehículos para la aplicación de las tarifas indicadas en el apartado anterior, se estará a lo dispuesto en el Decreto Foral 114/1999, de 21 de diciembre, por el que se determina el concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas de aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En concreto:

—1. Zerga honen ondorioetarako, bere tarifetan zerrendatzen diren ibilgailu moten kontzeptua abenduaren 23ko 2.822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzekoak, II. eranskinean jasotakoa izango da.

—1.ª A los efectos de este Impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionadas en las Tarifas del mismo, será el recogido en el anexo II del Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Vehículos.

—2. Furgoi edo furgonetek, ibilgailu misto moldagarriek eta turismotik eratorritakoek turismo zerga ordainduko dute,beren potentzia fiskalaren arabera. Ez da horrela izango, ordea, 1.000 kilogramotik gorako karga erabilgarria garraiatu dezaketenean, kamioi zerga ordainduko baitute orduan.

—2.ª Los furgones o furgonetas, los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismo tributarán como turismo, según su potencia fiscal, excepto que los mismos puedan transportar más de 1.000 kilogramos de carga útil, en cuyo caso, tributarán como camión.

—3. Autokarabanek turismo zerga ordainduko dute, beren potentzia fiskalaren arabera.

—3.ª Las autocaravanas tributarán como turismo según su potencia fiscal.

—4. Kasu guztietan, tarifa horien D) letran adierazitako traktoreen izenburu orokorrak honako hauek ere hartzen ditu: traktokamioiak, obra eta zerbitzuetako traktoreak eta trakzio mekanikoko beste ibilgailuek garraiatu edo eramanak izan gabe bide publikoetatik zirkula dezaketen makina autobultzatuak.

—4.ª En todo caso, la rúbrica genérica de tractores a que se refiere la letra D) de las indicadas Tarifas, comprende a los «tractocamiones», a los «tractores de obras y servicios», así como a las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica.

—5. Hiru gurpileko ibilgailuak eta kuatrizikloak motozikletatzat hartuko dira zerga honen ondorioetarako, eta, beraz, beren zilindradaren araberako zerga izango dute. kuatriziklo arinek, bestalde, ziklomotore zerga izango dute.

—5.ª Los vehículos de tres ruedas y cuatriciclos tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada. Los cuatriciclos ligeros, a su vez, tributarán como ciclomotores.

—6. Ibilgailu artikulatuen kasuan, arrasteko potentzia daramak eta arrastean eramandako atoiek eta erdi atoiek aldi berean eta bereizita ordainduko dute zerga.

—6.ª En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.

—7. Zaldi fiskaletan adierazitako potentzia fiskala abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzekoak, V. eranskinean xedatutakoaren arabera ezarriko da.
—7.ª La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el anexo V del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
VI. KAPITULUA. HOBARIAK
CAPITULO VI. BONIFICACIONES
6. Artikulua.
Artículo 6.

1. Oro har, hobaria eskaera egin ondorengo ekitalditik aurrera hasten da aplikatzen, eta ez du atzerako eraginik.

1. Con carácter general, el efecto de la concesión de las bonificaciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

Aurreko paragrafoan azaldutakoa gorabehera, ibilgailu matrikulatu berriek, eta atal honetan xedatutakoa betetzen duenean, gauden urtean hobari hau gozatu ahalko du. Horretarako eskaera egin beharko du hilabete bateko (1) epean, Probintziako Trafikoko Buruzagitzan alta emandako egunetik aurrera.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los vehículos de nueva matriculación, y que cumplan con lo dispuesto en este capítulo, podrán gozar de esta bonificación con efectos en el año en curso, si así lo solicitaran en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente a la fecha de alta en Jefatura Provincial de Tráfico.

Interesatuak udalerri honetan erroldatuta egon behar dute, udal zergak ordainduta eduki behar dituzte eta  hobaria eskatu beharko dute, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazioak hobaria onartu ondoren, agiri bat egingo du, eman dela frogatzeko.

Los interesados deberán estar empadronados en este municipio, al corriente en el pago de los tributos municipales y deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por la Administración Municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.

Interesdunek, zergaren hobaria edukitzeko, eskaera udaletxeko erregistro orokorrean idatziz aurkeztu beharko dute. Eskaerari honako agiriak erantsiko dizkiote.   
  •  Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia  titularraren izenean.
  •  Ibilgailuaren Fitxa teknikoaren fotokopia.
 
Los interesados deberán solicitar la bonificación del impuesto por escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, acompañando a la petición los siguientes documentos.  
  • Fotocopia del Permiso de Circulación a nombre del titular.
  • Fotocopia de la ficha técnica del vehículo
2. Ibilgailu historikoek edo fabrikazio egunetik kontatuta gutxienez hogeita hamar urteko antzinatasuna dutenek %100eko hobaria izango dute zerga kuotan. Fabrikazio eguna ez bada ezagutzen, lehen matrikulazio eguna hartuko da halakotzat edo, bestela, ibilgailu mota edo aldaera fabrikatzeari utzi zitzaion eguna.
2. Gozarán de una bonificación del 100 % de la cuota tributaria, los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de treinta años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

3. %75eko hobaria motor elektrikoa daukaten ibilgailuak, etxetik bertatik homologatuta datorrena, ibilgailu mota bakoitzari dagokion katalizatze sistema dakarrena eta emisio kutsakorrak ahalik eta gehien murrizten dituena.

3. Bonificación del 75% en el caso de vehículos de motor eléctrico que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.

3´%50eko hobaria motor hibridoa daukaten ibilgailuak (ECO ibilgailu deitzen zaienak, 2822/1998 Errege Dekretuaren arabera), etxetik bertatik homologatuta datorrena, ibilgailu mota bakoitzari dagokion katalizatze sistema dakarrena eta emisio kutsakorrak ahalik eta gehien murrizten dituena.

3´. Bonificación del 50% en el caso de vehículos de vehículos híbridos (denominados como vehículos ECO según RD 2822/1998), que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.

4. %50eko hobaria bost plaza edo gehiago dituen ibilgailu turismo bakar baten alde, baldin eta horren titularra familiako kide bat bada, familia hori ugaritzat hartzen denean errejimen berezian indarrean dagoen legeriaren arabera.

4. Una bonificación del 50% a favor de un sólo vehículo turismos de cinco o más plazas, cuya titularidad recaiga en algún miembro de la familia, en los supuestos en que ésta tenga la consideración de familia numerosa de régimen especial de acuerdo con la legislación vigente.
4´. %20eko hobaria bost plaza edo gehiago dituen familiko ibilgailu turismo bakar baten alde, baldin eta horren titularra familiako kide bat bada, familia hori ugaritzat hartzen denean errejimen orokorra indarrean dagoen legeriaren arabera. Eskaera egiterakoan indarrean dagoen familia liburuan titulu ofiziala aurkeztu behar da.
4´. Una bonificación del 20 por 100 a favor de un sólo vehículo turismo de cinco o más plazas por familia, cuya titularidad recaiga en algún miembro de la familia, en los supuestos en que ésta tenga la consideración de familia numerosa de régimen general de acuerdo con la legislación vigente. Con la solicitud de bonificación hay que presentar el título oficial de familia numerosa en vigor. 

Familia ugari tituluak zergaren sortzapena hasten den egunean indarrean egon beharko du. Hobariak eragina edukiko du eskatzen den unearen hurrengo ekitalditik hasi eta familia ugariko titulua iraungitzen den ekitaldira arte.

El título de familia numerosa deberá estar en vigor el día en que comience el devengo del impuesto. La bonificación surtirá efecto desde el ejercicio siguiente al de la solicitud hasta que caduque el título de familia numerosa.

5. Aipatutako hobariak zerga kuotari aplikatuko zaio.

5. Las bonificaciones se aplicarán a la cuota tributaria.

6. Hobari bat baino gehiago dagokionean ibilgailu bati, hobari bakarra aplikatuko zaio. Hobari hau, interesatuarentzat onuragarriena dena izango da.
6. Cuando a un vehículo le corresponda más de una bonificación, se le aplicará una única bonificación. Esta bonificación será la más beneficiosa para el interesado.
VII. KAPITULUA. KUDEAKETA ETA LIKIDAZIOA
CAPITULO VII. GESTION Y LIQUIDACION
7. Artikulua.

Artículo 7.

Ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri den helbidea bere udalerrian dagoenean, zerga kudeatu, likidatu, ikuskatu eta biltzea, eta, orobat, zerga kudeaketan emandako egintzak berrikustea Urnietako Udalaren ardura da.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento de Urnieta cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo pertenezca a su término municipal.

8. Artikulua
Artículo 8.

Matrikulazioaren eta zirkulatzeko baimenaren ondorioz zergan alta hartzen duten ibilgailuen kasuan, auto-likidazio erregimenean kudeatzen da zerga, eta gainontzeko ibilgailuen kasuan, berriz, Udalak urtero egiten duen erroldaren bidez.

El impuesto se gestiona en régimen de autoliquidación respecto a los vehículos que son alta en el impuesto como consecuencia de su matriculación y autorización para circular; y el resto de vehículos a través del Padrón anual confeccionado por el Ayuntamiento.

Aitorpen-likidazioak udaletxean aurki daitezkeen inprimaki normalizatuak erabiliz egingo dira. Aitorpen-likidazio horiek kalkulurako beharrezkoak diren elementuak jasoko dituzte, eta agiri hauek erantsita aurkeztuko dira: ibilgailua erosi edo aldatu izanaren frogagiriak, ezaugarri teknikoen ziurtagiria eta subjektu pasiboaren nortasun agiria edo identifikazio fiskaleko zenbakia.c

Las declaraciones-liquidaciones se efectuarán en los impresos normalizados obrantes en el Ayuntamiento. Estas declaraciones-liquidaciones contendrán los elementos necesarios para su cálculo, y se presentarán junto con la documentación acreditativa de su compra o modificación, el certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.

Aitorpen-likidazioa behin bere esku duela, interesatuak bulego kudeatzailean edo entitate laguntzaile batean ordaindu ahal izango du zerga kuotaren zenbatekoa. Nolanahi ere, ibilgailua matrikulatu baino lehen, bulego kudeatzaileak egiaztatuko du ordainketa behar den zenbatekoagatik egin dela, eta aitorpen inprimakia egiaztatu izana adieraziko du.

Provisto de la liquidación-declaración, el interesado podrá ingresar el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma en la oficina gestora, o en una entidad colaboradora. En todo caso, con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha efectuado en la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en impreso de declaración.

9. Artikulua
Artículo 9.

1. Zirkulazio Buruzagitzari ibilgailuaren matrikulazioa, zirkulatzeko gaitasun agiria edo behin betiko baja eskatzen diotenek zerga ordaindu izana frogatu beharko dute aldez aurretik.

1. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del Impuesto.

2. Ibilgailuen titularrek Zirkulazio Buruzagitzari haien erreformaren berri ematen diotenean, zerga honen eraginetarako duten sailkapena aldatzen bada betiere, eta orobat, ibilgailuak transferitu, zirkulazio baimenean ageri den helbidea aldatu edo horiei baja ematen dietenean, zergaren azken ordainagiria ordaindu izana frogatu beharko diote aurrez Zirkulazio Buruzagitzari. Horrek ez du eragotziko, dena den, kontzeptu horregatik sortu, likidatu, kobrantzara aurkeztu eta preskribitu ez diren zor guztien ordainketa kudeaketa eta ikuskaritza organoen bitartez exijitu ahal izatea.

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura de Tráfico el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.

Hamabost urteko edo hortik gorako antzinatasuna duten ibilgailuen behin betiko bajak ordainketa frogatzeko obligaziotik kanpo geratzen dira.

Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

3. Zirkulazio Buruzagitzek ez dute ibilgailuen baja edo transferentzia espedienterik izapidetuko, aurretik Zerga ordaindu izana frogatzen ez bada.

3. Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el pago del Impuesto.

10. Artikuloa

Artículo 10.

Subjektu pasiboak ordainketa geroratu edo zatikatzeko eskaera borondatezko epean aurkeztu badu eta Udalak onartu badio ez da berandutza interesik exijituko. Onura hori lortzeko beharrezkoa izango da ordainketa zerga sortu den ekitaldian egitea.

No se exigirá interés de demora cuando, habiendo sido solicitado por el sujeto pasivo en período voluntario, el Ayuntamiento le haya concedido el aplazamiento o fraccionamiento de pago. Para la obtención de este beneficio será preciso que el pago del impuesto se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.

VIII. KAPITULUA. BETEBEHAR FORMALAK ETA ZERGA ARLOKOAK
CAPITULO VIII. OBLIGACIONES FORMALES Y TRIBUTARIAS
11. Artikulua.

Artículo 11.

Zerga honi lotutako ibilgailuen titularrek beharrezko tramiteak egin beharko dituzte Zirkulazio Buruzagitzan zirkulazio baimenean agertzen den helbidea beren ohiko egoitzakoa izan dadin.

Los titulares de vehículos objeto de este Tributo deben tramitar en la Jefatura de Tráfico la adecuación del domicilio que conste en el permiso de circulación al de su residencia habitual.

Hobariak eta salbuespenak aplikatzeko, interesdunak Udalarekin dituen zerga-betebeharrak egunean izan beharko ditu emakidaren unean, eta horrez gain, udalerrian egongo da erroldatuta. Titularra pertsona juridikoa bada, udalerriko J.E.Z.n alta emanda egon beharko du udalerrian bere jarduerari dagokion epigraferik balego. 
Para aplicar las bonificaciones o exenciones, el interesado deberá estar al día en sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento en el momento de la concesión además de estar empadronado en el municipio. En el caso de que el titular sea una persona jurídica deberá estar dado de alta en el I.A.E. del municipio si existiera en el municipio epígrafe correspondiente a su actividad.
IX. KAPITULUA. ERROLDAK
CAPITULO IX. PADRONES
12. Artikulua.

Artículo 12.

1. Matrikulatuta dauden edo zirkulatzeko gai diren ibilgailuen kasuan, zergaren urteko kuotak urte bakoitzeko lehenengo bi hiruhilekoen barruan eta Udalak erabakitzen duen kobrantza aldian ordainduko dira. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ediktuak argitaratuz eta legeriak aurreikusten dituen edo egoki jotzen diren bestelako baliabideak erabiliz emango da horren berri.

1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro de los dos primeros trimestres de cada año y en el período de cobro que fije el Ayuntamiento, anunciándolo por medio de Edictos publicados en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa y por otros medios previstos por la legislación o que se crea más convenientes.

2. Aurreko atalean araututako kasuan, urteko errolda erabiliz bilduko dira kuotak. Erroldaren aldaketak Zirkulazioko Erregistro Publikoaren datuetan oinarrituko dira.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las cuotas correspondientes se realizará mediante el sistema de padrón anual. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico.

3. Errolda edo zergaren matrikula jendaurrean erakutsiko da, interesatuek aztertu eta bidezko erreklamazioak egin ahal izan ditzaten. Horretarako epea 15 egunekoa izango da, kobrantza aldia hasten denetik aurrera.

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por un plazo de 15 días contado desde la fecha de inicio del período de cobro, para que los interesados legítimos puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.

Jendaurreko erakusketaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta subjektu pasibo bakoitzari likidazioa jakinarazteko balio izango du.

La exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

X. KAPITULUA. ITZULKETAK
CAPITULO X. DEVOLUCIONES

13. artikulua.

Artículo 13.

Ibilgailuari zerga sortu ondoren ematen bazaio behin betiko baja eta, ordurako, kuota ordainduta badago, subjektu pasiboak dagokion zenbatekoaren itzultzeko eskatu ahal izango du, Ordenantza Fiskal honen 5.2 artikuluan aipatzen den hainbanaketa aplikatuta.

Cuando la baja definitiva del vehículo se produzca con posterioridad al devengo del impuesto, y ya haya sido satisfecha la cuota, el sujeto pasivo podrá solicitar el importe que, por aplicación del prorrateo previsto en el apartado 2.º del artículo 5 de la presente Ordenanza Fiscal, le corresponda percibir.

14. artikulua. Xedapen gehigarria.
Artículo 14. Disposición adicional.

11/1989 Foru Arauan xedatutakoari jarraiki, zerga honi Zergen Foru Arau Orokorrak kudeaketa, likidazio, ikuskapen eta bilketari buruz nahiz zerga urraketa eta zigorrei buruz jasotzen dituen arauak aplikatuko zaizkio.

De conformidad con la Norma Foral 11/1.989, son de aplicación a este impuesto las normas sobre gestión, liquidación, inspección, recaudación e infracciones tributarias y sanciones, reguladas en la Norma Foral General Tributaria.

 

00 - Eranskina

00 - Anexo

 

- Turismoak

- Turismos

9 zaldi fiskaletik beherakoak
39,84
De menos de 9 caballos fiscales
9 eta 11,99 zaldi fiskal bitartekoak
81,70
Desde 9 hasta 11,99 caballos fiscales
12 eta 13,99 zaldi fiskal bitartekoak
153,80
De más de 12 hasta 13,99 caballos fiscales
14 eta 15,99 zaldi fiskal bitartekoak
219,27
De 14 hasta 15,99 caballos fiscales
16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartekoak
288,90
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
20 zaldi fiskaletik gorakoak
364,49
De 20 caballos fiscales en adelante

- Autobusak

- Autobuses

21 plazatik beherakoak
207,55
De menos de 21 plazas
21 eta 50 plaza bitartekoak
296,85
De 21 a 50 plazas
50 plazatik gorakoak
375,76
De más de 50 plazas

- Kamioiak

- Camiones

1.000 kilogramotik beherako karga erabilgarria dutenak
99,09
De menos de 1.000 Kg. de carga útil
1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko karga erabilgarria dutenak
206,67
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil
2.999tik eta 9.999 kilogramo bitarteko karga erabilgarria dutenak
296,85
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil
9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak
375,76
De más de 9.999 Kg. de carga útil

- Traktoreak

- Tractores

16 zaldi fiskaletik beherakoak
40,24
De menos de 16 caballos fiscales
16 eta 25 zaldi fiskal bitartekoak
66,60
De 16 a 25 caballos fiscales
25 zaldi fiskaletik gorakoak
199,77
De más de 25 caballos fiscales

- Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdi-atoiak

- Remolques y semi-remolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

1.000 kg-tik beherako eta 750 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak
40,24
De menos de 1.000 Kg. y más de 750 Kg. de carga útil
1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko karga erabilgarria dutenak
64,76
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil
2.999 kilogramotik gorako karga erabilgarria dutenak
204,37
De más de 2.999 Kg de carga útil

- Bestelako ibilgailuak

- Otros vehículos

Ziklomotorrak
10,91
Ciclomotores
125 cm3-bitarteko motozikletak edo motozikleta elektrikoak
10,91
Motocicletas hasta 125 cc o motocicletas eléctricas
125 cm3-tik gorako eta 250 cm3 bitarteko motozikletak
19,80
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
250 cm3-tik gorako eta 500 cm3 bitarteko motozikletak
39,96
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.
500 cm3-tik gorako eta 1.000 cm3 bitarteko motozikletak
80,90
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc
1.000 cm3-tik gorako motozikletak
163,74
Motocicletas de más de 1.000 cc